Levering binnen 5 werkdagen. Sneller kan, bel of WhatsApp 06-29471119 voor mogelijkheden.   

In verband met opheffing kunt u tot 15 juli bestellen. OP = OP

Winkelwagen

Bezorging binnen 5 werkdagen. Bel of WhatsApp 06-29471119 voor mogelijkheden.    

In verband met opheffing kunt u tot 15 juli bestellen. OP = OP

Privacy Policy

Inleiding
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Happy Giving, handelend onder de naam Speciaalfeestje.nl en Specialeherinnering.nl, staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 75782294 en gevestigd te Weg en Land 33C, 2661 DC te Bergschenhoek.

Ons bedrijf heeft te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor het afhandelen van uw bestelling:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Verzendadres
• Emailadres
• Geslacht
• IP-adres

Als u gebruik maakt van de achteraf betaalmethode “Betaal na Ontvangst” van MultiFactor van MultiSafepay, dan worden aanvullende gegevens opgeslagen, onder andere uw:
• Geboortedatum
• Bankrekeningnummer
Bij achteraf betaalmethode “Betaal na Ontvangst” worden uw gegevens naar MultiFactor doorgegeven omdat zij zorg dragen voor de facturering en inning.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het correct uitvoeren van bestellingen en de daarbij horende service. Verder worden uw persoonsgegevens gebruikt om u te informeren per post en / of per e-mail over uw eventuele aanvragen en / of bestelling(en) en de ontwikkeling van de website. Als u hier niet langer prijs op stelt, dan kunt u ons dat laten weten via de contactmogelijkheid hieronder.

Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, per e-mail of via social media ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Daarnaast kunnen wij u benaderen om door u bij ons gekochte artikelen te beoordelen voor een online review.

In voorkomende gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om uw kredietwaardigheid te toetsen. Deze grondslag voor deze verwerking is dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zijnde een bedrijfsbelang. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens enkel voor dat doel mogen gebruiken.

Tot slot bewaren wij uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van uw persoonsgegevens zeer aan uw belang op de bescherming van uw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kunt u eenvoudig uw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven.

Indien nodig vragen wij voor bepaalde verwerkingen uw voorafgaande toestemming.

Hoe en waar wij uw persoonsgegevens bewaren
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens
We behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve aan onze partners die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van bestellingen. Daarbij kunt u denk aan de betalingsdienst of de pakketbezorgingsdienst. Tevens zijn in onze webwinkel social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verdere informatie en uw rechten
Mocht u verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@specialeherinnering.nl.

U heeft tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@specialeherinnering.nl.

Wij zullen uw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij u erop terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat u degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig / gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

Gebruik van cookies
Op onze websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van u als bezoeker worden geplaatst. We gebruiken uitsluitend cookies om onze websites beter te laten werken. We maken geen gebruik van “tracking cookies”. Aldus wordt uw online gedrag niet door ons en ook niet door derden in kaart gebracht. We maken geen gebruik van Google Analytics.

Afbeeldingen
Happy Giving respecteert uw privacy. De door u opgegeven namen en/of afbeelding zullen we nooit zonder uw toestemming plaatsen op onze website.

Laatste versie: 4 februari 2022

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.

Message Us on WhatsApp